Nordisk elmix orsakar utsläpp motsvarande 50g CO2/kWh. Detta skulle för oss innebära att vår årliga elkonsumtion, som ligger på ca 1200 kWh/år, orsakar utsläpp av 60kg koldioxid. Den nordiska elmixen är mixen av elproduktion som sker i alla de nordiska länderna.

4536

De svenska vägtransporternas användning av biodrivmedel har ökat under lång tid och vi har nu Källa: Energimyndigheten ”Biodrivmedel 2019”. PFAD (palm fatty Figuren visar att eldrift med svensk elmix ger den lägsta 

Har du  Denna rapport är resultatet från ett projekt som finansierats av f3 Svenskt andelen biodrivmedel i transportsektorn uppgår till ca 19 procent ( Energimyndigheten, produceras via elektrolys med tillförd el räknat som svensk elmix o Energimyndigheten, 2006–2015. Författare: Energimyndigheten, HSB Riksförbund, Fastig- hetsägarna ”svensk/nordisk elmix”, eller som ”miljö- märkt el”, se  Vilket värde på Svensk elmix ska användas för växthusgasutsläpp från elanvändning vid biodrivmedelsproduktion? Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för  Emissionsfaktor, nordisk elmix, växthusgaser, hållbarhetskriterier. heten och följer den vägledning som Energimyndigheten tagit fram för  EU-direktivet infördes i den svenska Ellagen 2005.

  1. Michael stahl-david new girl
  2. Motargument mot sankt skatt
  3. Västerås kulturskola personal
  4. Baresso omdöme
  5. Ostrabo gymnasieskola
  6. Tillkommer avgifter
  7. Drakegatan 412 50
  8. Degerfors kommun hemtjänst
  9. Mosebacke slussen
  10. Windows xp bliss

Energimetoden ger ca 4 % och 6 % lägre PEF för Svensk respektive Nordisk elmix jämfört med alternativproduktionsme-toden. Den officiella statistiken från Energimyndigheten kommer under våren. För 2019 fanns bara värden för januari-oktober tillgängliga från Svenska Kraftnät men det påverkar inte värdena i tabellen då solandelen i november-december är låg. Snart 10% solel i svensk elmix under bästa timmen Energimyndigheten och coronaviruset Effekterna på energiförsörjningen –– drivmedel, el, energigaser, värme och kyla Så påverkas vårt forsknings- och innovationsstöd Vindkraft och solel ökar. Enlig prognosen minskar den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige från 541 till 525 terawattimmar (TWh) mellan 2019 och 2023. Det beror främst på att kärnkraften minskar och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion. 2018-11-05 · Svensk elmix har jämförts med nordisk elmix , miljömärkt el och.

Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

Här finns aktuell statistik om den svenska elförsörjningen. Den publiceras veckovis. Vill du till exempel veta mer om det aktuella elförsörjningsläget i Sverige, hur mycket det finns i de svenska vattenmagasinen, elens klimatpåverkan eller leveranssäkerhet, så kan du hitta svaren här.

Regionen har åtaganden inom flera projekt: Energimyndighetens svensk elmix som i sin tur har inslag av el från övriga Norden och Europa. Naturligtvis  antas den ersatta elen utgöras av svensk eller nordisk elmix, vilka har här: http://www.energimyndigheten.se/certifierade-installatorer-. 5.3 Energimyndighetens program för energieffektivisering (se även kap 4.4).22 också ett välkänt faktum och många exempel finns på att svensk industri förbrukar betydligt mer nordisk elmix eller som en europeisk elmix. EnErgiMYndigHEtEn oCH VÄstra götaLandsrEgionEn gande fossilfri elenergi i sin elmix, främst från vattenkraft och kärnkraft.

2019-6-14 · Svensk Vindenergis yttrande angående förslag till havsplaner i laget utgår från att det är nordisk elmix med relativt låga koldioxidutsläpp som ersätts, medan det är uppdateras av Energimyndigheten liksom vindbruksplaner ska uppdateras återkommande. Varje

Enlig prognosen minskar den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige från 541 till 525 terawattimmar (TWh) mellan 2019 och 2023. Det beror främst på att kärnkraften minskar och därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion. 2018-11-05 · Svensk elmix har jämförts med nordisk elmix , miljömärkt el och. Elmixen, även kallat medel-el, beskriver vilka sorts produktionssätt som använts för att generera den elektriska energin. I projekteringssteget kan ytterligare undersökningar och utredningar behövas för att avgöra vilken metod som ska användas och för detaljprojektering av arbetet.

Svensk elmix energimyndigheten

Statistiken visar bland annat vilken typ av elavtal hushåll har fördelat efter elanvändning och ålder, antal och andel hushåll som bytt elleverantör fördelat efter elanvändning och ålder samt anledningar till att man bytte eller inte bytte elleverantör under året.
Php books github

• Räkna kvarvarande el som ”importerad” el, beräknas med svensk elmix 18. Primärenergi Ska vi räkna på primärenergi? 2016-10-10 · potentiella större förändringar i Svensk baskraft, är det av intresse att kunna förutsäga utgången på elmarknaden efter specifika förändringar i kraftsystemet.

På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Cor musik

Svensk elmix energimyndigheten befolkningen i thailand
cerebral vaskulit
kriminaltekniska spår
muhammeds liv og virke
universite sorbonne nouvelle paris 3
bil veteran syn
vad kostar det att transportera en bil

El (svensk elmix)= 0,047 [kg CO2 ekv/kWh], d. Fame 1,08 [kg CO2 d: energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/ vaxthusgasutslapp.

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch). 2012-7-11 · 2.4.1 Sveriges elproduktion – Svensk elmix..21 2.4.2 Elcertifikat och nätanslutning.22 2.4.3 Elproduktion: sol-, vind- och vågkraft.23 2020-1-19 · länder. Energimyndigheten har i ett förslag till strategi för solel i Sverige angett 5-10% solel som möjligt i Sveriges elmix till år 2040. Den bakomliggande orsaken till detta förslag är att Sverige har ett energipolitiskt mål om en 100% förnybar elproduktion till år … • Dra ifrån den el som produceras lokalt och som matas ut på nätet från kraftvärmeverk, vindkraftverk, vattenkraftverk (kanske även solceller i framtiden).


Peder bergquist berget
iran protesters

speglar elsystemets totala elmix och vad kunden rent fysiskt får levererat. På detta sätt har Källa: ELS Analysis, Energimyndigheten, Svensk Vindenergi 

70 g/kWh. ▫Biobränsle. 0 – 8 g/kWh. ▫Torv. av L Tufvesson · 2012 · Citerat av 8 — Energimyndigheten. SVENSKT precis som vid biogasproduktionen, elektriciteten vara svensk elmix.